Home

Norma odstavné a parkovací plochy

ČSN 73 6056 (736056) - Technické normy ČS

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, - ČSN 73 6100 - 1 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví, - ČSN 73 6100 - 2 Názvosloví pozemních komunikací - Část 2: Projektování pozemních . komunikací Fakulta stavební VUT je nejstarší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Dne 19. září 1899 byla nejvyšším rozhodnutím Jeho císařského a královského Apoštolského veličenstva Františka Josefa I. zřízena c.k. česká technická vysoká škola Františka Josefa v Brně. Následně 1. listopadu 1899 byla zahájena výuka, a to právě v oboru stavebního inženýrství Odstavné a parkovací plochy silni čních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011 Podle ČSN se navrhují:-rozměry stání pro automobily osobní, nákladní a autobusy, jízdní kola a motocykly-ší řky p říjezdových (odjezdových) komunikací-zásobovací dvory pro nákladní vozidla Důraz je kladen na: -bezpe čnost dopravy -efektivní využití území Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 3 strany Tato norma platí pro navrhování odstavných a parkovacích stání na veřejně přístupných pozemních komunikacích, samostatných venkovních parkovacích plochách a společně s ČSN 73 6058 pro navrhování jednotlivých, řadových a hromadných garáží.. • Odstavné a parkovací plochy se navrhují pro vozidla podskupiny O2podskupiny O2 (střední a velké osobní automobily)ední a velké osobní automobily) (š/d/v - 1,80/5,00/1,90 m) 1. cvičení DRUP Celkový počet parkovacích a odstavných stán

Název: Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel Detailní popis ČSN 73 6056ČSN EN 73 6056 Tato norma platí pro navrhování nových odstavných a parkovacích ploch, změny dokončených staveb, změny v užívání staveb a obdobně pro rekonstrukce (především pro osobní vozidla, dále také pro nákladní vozidla, autobusy Norma: ČSN 73 6056: Název: Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel: Třídící znak: 736056: Katalogové číslo: 31180: Obor: 73 - NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB 7360 - Stavby pro dopravu apod. Platnost: Norma není platná - byla nahrazena těmito normami: (736056) ČSN 73 605 73 6056 -ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY SILNIČNÍCH VOZIDEL. • PARKOVÁNÍ-umístění vozidla mimo jízdní pruhy pozemní komunikace zpravidla po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. Definice převzata z ČSN 73 6056 • KOMUNIKAČNÍ PLOCHA-prostor před řadovou, popř. Norma ČSN 736056 (73 6056) 1.3.2011 - Norma ČSN - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 73 6056 www.technickenormy.c

 1. ČSN 73 6056 (736056) Zrušená norma Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel Anotace obsahu normy. Norma platí pro projektování nových a úpravu dispozičního řešení stávajících odstavných a parkovacích ploch silničních vozidel uvedených v ČSN 30 0024 a ON 30 0402. Neplatí pro plochy určené k odstavování a.
 2. Obdobně se k problematice rozšiřování velikosti odstavné plochy pro auta staví i další provozovatelé velkých obchodů. Přeloženo do češtiny - buďte na parkovištích opatrní, aut přibývá, budou zase širší, a než se změní norma, uteče spousta vody. Zkrátka za chvíli bude zase těsněji. Pomoc, nabourali mě
 3. RÚ - Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel (STN 73 6056) 5 2.3.1 Kapitola I. NÁZVOSLOVÍ V tejto kapitole sú definované 4 pojmy: Odstavné a parkovací plochy, Parkování, Odstavování, Stání. Tieto pojmy sú v slovenskom preklade definované nasledujúco
 4. - ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, 04/2011 - ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, 10/2011 - ČSN 73 6100‐1 Názvosloví pozemních komunikací ‐ Část 1: Základní ustanovení, 11/2008, Změna 1, 07/1
 5. C Ostatní plochy a prostory. Ostatními plochami se rozumí odstavné a parkovací plochy motorových vozidel. Řeší se podle ČSN 73 6056. Odstavování a parkování na těchto plochách nevyžadují pro motorová vozidla využívající systém CNG zvláštní opatření

Domnívám se, že norma (ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel) u stání pro invalidy, typ vozidla nerozlišuje. Minimální šíře parkoviště je 3,5m včetně 1,2 m široké manipulační zóny, která může být nahrazena zpevněnou plochou (chodník) V kapitole 14.1 Odstavné a parkovací plochy je přesný výpočet určující počet parkovacích míst. Například určuje, že pro nové činžovní domy musí být vybudování parkovací stání na 1-2 bytové jednotky, u velkých bytů nad 100 m2 dokonce 2 parkovací stání na bytovou jednotku

Odstavné a parkovací plochy - Výpočet celkového počtu stán

 1. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel NORMA JE ZRUŠENA úvod k norm CPDF - Character PDF (norma je plnotextová) Velikost PDF: 55 kB: zobrazit detail ÚNMZ.
 2. 14.1 Odstavné a parkovací plochy Norma sleduje uplatnění nových technických poznatků při projektování místních komunikací, jejich co nejširší aplikaci a uplatnění nových principů při vytváření podmínek vztahů mezi účastníky dopravy v obcích. Dalším záměrem je jasně vymezit vzájemnou vazb
 3. Tato norma je určena pro projektanty, správní orgány, orgány územního plánování (regulační plán), stavební úřady a ostatní organizace, které se vyjadřují k projektové dokumentaci na odstavné a parkovací plochy v územním řízení (příp. územní souhlas, veřejnoprávní smlouva) a ve stavebním řízení (příp.
 4. Pro odstavné, parkovací a jiné zpevněné účelové plochy platí všechny zásady a požadavky uvedené v této kapitole TKP pro dopravní plochy. Pro nepojížděné zpevněné plochy (např. pod mosty nebo u hlásek) platí přiměřeně zásady a požadavky uvedené v této kapitole TKP pro dopravní plochy
 5. Česká technická norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací; článek 14.1.15 Odstavné a parkovací plochy a garáže pro osobní automobily se doporučuje umísťovat tak, aby docházkové vzdálenosti byly nejvýše: pro krátkodobé parkování 200 m, pro dlouhodobé parkování 300 m, pro odstavování 500 m
 6. Velmi d ůležitým pramenem mé práce je norma ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silni čních vozidel, která platí pro projektování nových a úpravu dispozi čního řešení stávajících odstavných a parkovacích ploch silni čních vozidel. Důležitým kritériem je ekonomická otázka celého projektu

Česká technická norma (ČSN) Označení zákl. dokumentu: ČSN 73 6056 : Změna/oprava/svazek: Třídicí znak: 736056: Katalogové číslo: 87599: Název dokumentu: Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel: Anglický název: Parking areas for road vehicles: Datum vydání: 1.3.2011: Datum ukončení platnost NOVÁ NORMA ČSN 73 6056 (informace odboru stavebního řádu MMR; publikováno v příloze časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 3/2011) Od 1. 4. 2011 je účinná nová norma ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, která obsahuje také požadavky na bezbariérové užívání těchto staveb - odstavné a parkovací plochy - garáže - kotelny - sklady paliva RD - podobně jako bytový dům - každý byt musí mít jedno garážové stání popř. odstavnou plochu - garáž min 2,65·5,5m; dvojgaráže 6·6m - vrata 2,4·2,1m - větrání min 150·150mm (ideál příšně větráno) PROSTORY DOPLŇKOVÉ. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel: ČSN 73 6056 Norma platí pro projektování nových a úpravu dispozičního řešení stávajících odstavných a parkovacích ploch silničních vozidel uvedených v ČSN 30 0024 a ON 30 0402. Neplatí pro plochy určené k odstavování a parkování pozemní techniky ozbrojených.

(3) Garáže, odstavná a parkovací stání, zejména pro nákladní automobily, autobusy, traktory a jiné dopravní prostředky, se umisťují mimo plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení, smíšené obytné, kromě staveb garáží, odstavných a parkovacích ploch pro ně určených v uzavřených prostorech zemědělských. Plochy s rozdílným způsobem využití Zóny města-parkovací stání (odkaz na Mapu zón města zde). Území města je rozděleno na 9 zón (00 až 08). Příklad: budova se nachází ve vnitřním městě v zóně 04. 2.2 technická norma ČSN EN 1177. Tato norma stanoví odstavné a parkovací plochy musí být zajištěny, ale je nutno předpokládat regulaci a poplatky odstupňovaně podle místa a podmínek • Parkování ve veřejném prostoru je služba, jejíž využívání je regulováno poplatky. Nejvyšší stupeň regulace je v centrech měst.

Norma STN 736056 (73 6056) 1

Základní technické parametry parkovacích a odstavných stání v garážích vychází z požadavků ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Podstatnou změnou proti předchozímu vydání je mj. stanovení podmínek, za kterých lze umožnit parkování vozidel s pohonem na plynná paliva v garážích 2 1. Požadavky na řešení dopravy v klidu v ČR 1.1. ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel Norma se užívá pro navrhování nových odstavných a parkovacích ploch, pro rekonstrukce a další stavební úpravy spojené s parkováním

Parkovací stání - CAD Fórum WIK

45. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 46. ČSN 73 6059 Servisy a opravy motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní. ustanovení. 47. ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. 48. ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací. 49. ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. 50 Vyhrazená parkovací stání pro pohybov ěpostižené a vyhrazená doprovázející dít ěv ko čárku se a Vyhlášky č. 398/2009 Sb. podle vozového parku ČR a sebou a od pevné překážky. vozidel se použije stejný postup podle ČSN 73 6110 . elné, navrhují se parkovací plochy a dlouhodobé stání vozidel) Navíc, řeší celkový design stavby a rovněž maximální využití plochy parkoviště ve smyslu počtu parkovacích míst. Přímo v programu je implementována norma ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Duben 2010 - byla vydána nová verze produktu ParkCAD 4.0 Parkovací a odstavná stání pro osobní automobily se zřizují jako samostatné plochy mimo prostor místní komunikace, v samostatných stavbách podzemních i nadzemních, jako součásti staveb bytového i nebytového charakteru a také jako parkovací pruhy, pásy, zálivy v hlavní ParkCAD obsahuje vestavěné mezinárodní standardy včetně ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel), pravidla a značky pro projektování parkovišť. Samozřejmostí je snadné editování a přizpůsobení státním, městským či jiným specifickým požadavkům

Jak je to sakra s tím parkováním: 1

 1. imalizovaly zbytečné cesty po městě, kdy řidič hledá vhodné místo pro zastavení. Mělo by tak dojít ke snížení zátěže přetížených komunikací v centru
 2. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Podstatnou změnou proti předchozímu vydání je mj. stanovení podmínek, za kterých lze umožnit parkování vozidel s pohonem na plynná paliva v garážích. Upřesněny jsou rovně
 3. ČSN 73 6056 - POZOR zrušená norma - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 Norma platí pro projektování nových a úpravu dispozičního řešení stávajících odstavných a parkovacích ploch silničních vozidel uvedených v ČSN 30 0024 a ON 30 0402
 4. •Odstavné a parkovací plochy •Účelové komunikace, cyklostezky. závod CB technologie CB monolitické profily •Odvodňovací žlaby •Příkopové žlaby •Rigoly •Obruby •Chodníky •Svodidla. závod CB technologie CB plochy •Dálnice, silnic
 5. -ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silni a další. Revidována byla také ČSN 73 6109 Projektování polních cest. ětšiny českých tech - Norma preferuje navrhování prostých kružnicových sm oblouk ů. Oblouky s p řechodnicemi se mohou navrhovat pouze
 6. Norma ČSN 736056 (73 6056) Vydána dne 1.3.2011. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
 7. Dopravní komunikace, odstavné a parkovací plochy přístupné pro všechny druhy vozidel. SKUPINA 5 - nejméně třída E 600 Plochy vystavené vysokým kolovým tlakům, například překladiště a průmyslové plochy. SKUPINA 6 - nejméně třída F 90

73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Vjezd je navržen z konstrukcí s živičným povrchem. Plochy parkoviště jsou projektovány pro pojezd vozidly do max. 3,5 tuny. Parkovací stání budou mít rozměry 2,40 m x 4,50 m, pro imobilní občany by mělo mít rozměry 3,50 m x 4,50 m Odstavné plochy příslušnou vodorovnou dopravní značkou vyznačující způsob stání. 11. Za Poskytovatele provozuje Odstavné plochy organizační jednotka Poskytovatele Parkování, tel. +420 220 11 4022 nebo +420 220 11 3408 (dále jen OJ PAR). Kontaktním místem je přepážk ČSN 73 6056 (736056) Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel: Zkrácený název: Praha Český normalizační institut : Údaje fyz.popisu: Datum ukončení platnosti normy je 20110401: Údaje fyz.popisu: Datum účinnosti normy je 19880801: Údaje fyz.popisu: Norma je dostupná v elektronickém formátu v systému ČSN online ÚNMZ. ČSN 73 6056 (736056) - Odstavné a parkovací plochy silničních . Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Objednat. Cena: 340 Kč včetně 10 % DPH. Tato norma platí pro navrhování nových odstavných a parkovacích ploch, změny dokončených staveb, změny v užívání staveb a obdobně pro rekonstrukce (především pro.

Norma je dostupná v elektronickém formátu v systému ČSN online ÚNMZ: Údaje fyz.popisu: Věstník poslední změny normy je 2011.03: Údaje fyz.popisu: Věstník vyhlášení normy je 2011.03: 330 : Norma je platná: 5171 : Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel: Předm.-Korporace: NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB Stavby pro. Při navrhování parkovacích a odstavných stání se postupuje podle ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. norma obsahuje také požadavky na bezbariérové užívání těchto staveb ve vazbě na § 4 odst. 2 a 3 bezbariérové vyhlášky. 4.1.3 Počty parkovacích stání se navrhují podle ČSN 73 6110

Hromadné garáže - konstrukční řešení Stavební právo

Existuje nějaká norma, která stanoví povinnost vybudovat dostatečné parkovací a odstavné plochy u nemovitostí, které slouží jako výrobní nebo skladovací prostory? 10.3.2017 0:37 Luděk Olšov 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 74 3305 Ochranná zábradlí. 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků. 75 2410 Malé vodní nádrže. 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy . 1176-1 Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metod U volného stání - parkování se bude třeba podívat do normy na parkoviště - ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy. Zde se v aktuální verzi z roku 2011, čl. 8.4.1 odkazuje na ČSN 73 0804, kde se odkazuje zpět na normy na parkoviště a zde další článek 8.4.2 říká: Na všechny parkovací plochy musí být zajištěn.

Norma říká ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy sil. vozidel uvádí jako základní šířku stání 2,5 m Jízdní dráhy silnic (také ulice pro pěší), odstavné pruhy silnic a parkovací plochy, které jsou schváleny pro všechny druhy silničních vozidel. (Zkušební síla 400 kN) F 900 Plochy, na kterých se jezdí s vysokým zatížením kola, např. přístavy a doky. (Zkušební síla 600 kN) Beton vozovky Nosná vrstva dle RStO. V soustavě českých technických norem je zavedena norma ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silni čních vozidel. První v ěta čl. 6.6.3. a první v ěta čl. 6.6.5. obsahují požadavky: 6.6.3 Vyhrazená parkovací stání pro vozidla p řepravující oso-by těžce pohybově postižené musí mít šířku nejméně 3,5 m

ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na silničních komunikacích ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikac Šíře parkovacího místa a šíře silnice - poradna. Domnívám se, že norma (ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel) u stání pro invalidy, typ vozidla nerozlišuje. Minimální šíře parkoviště je 3,5m včetně 1,2 m široké manipulační zóny, která může být nahrazena zpevněnou plochou (chodník) ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení Další předpisy podle www.pjpk.cz místních komunikací, ani v ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Úředník tedy nemá možnost vyžadovat po projektantovi či investorovi zahrnutí vhodné parkovací infrastruktury do projektu stavby. Úsilí o zlepšení parkovací infrastruktury v ČR by tedy mělo být završeno schválením legislativn Norma Norma česká technická (ČSN) Norma evroá (EN) Nosná kapacita prostředí Odstavné a parkovací plochy Odstavné nádraží aktualizace 201

ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno.Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu 2. Rozměry parkovacího stání budou navrženy dle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, v odůvodněných případech je možné prostorové uspořádání parkovacího stání přizpůsobit místním podmínkám. 3

• ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. • ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Související právní předpisy: • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů ČSN 73 6056 - ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel Katalog odpadů - Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů Odbor posuzování vlivů na životní prostřed Revize ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy - před tiskem. Tato norma je toho času v revizi. Je připravena změna rozměrů parkovacích stání na 2,5 x 5 m. Tento rozměr je v souladu s předpisy v okolních státech. Dále budou uvedeny možnosti parkování automobilů s jiným pohonem než na benzin či naftu

Norma ČSN pro odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. [ PDF, 720KB ] Zpracování územní studie - výběr koridoru kapacitní silnice S5 [ PDF, 610KB ] Projekty pro lokalitu Pasohlávky a financování z EIB [ PDF, 2MB ] Smlouva s AK Profous a partneři [ PDF, 465KB Komunikace vozidlové, parkovací a odstavné plochy se zelení, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení sloužící železničnímu provozu (to vše při zachování dominantního podílu zeleně na pozemku - Sloupy - šířka vjezdu na parkovací stání je min. stejná jako ší řka vrat, - nebude zasahovat do prostoru pro otev ření p ředních dve ří, - mezi vozidlem a sloupem bude bezpe č. odstup min. 0,25 m, - ke zv ětšení ší řky parkovacího stání se zaoblí rohy sloupu, - ve velkých HG se doporu čuje vyhradit stání pro žen

4. ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, ČNI 2011 5. ČSN 736058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, ČNI 2011 6. TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, MDČR, 2013 7. TP 85 Zpomalovací prahy, MDČR, 2013 8. TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, MDČR, 2013 9 dle projektu byla navrhovaná délka stání je 4,7 m + 0,50 m přesah nad chodník, tj. 5,2 m délky a čistá šířka 2,65 m (v souladu s ČSN 7360596 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel).Velmi laicky řečeno stáni je designováno tak jak dovolí norma a místní podmínky - nesmí být v rozporu Platná norma obsahuje tyto hlavní kapitoly: požadavky na umístění a komunikační řešení (umístění čerpacích stanic u dálnic a silnic, u místních komunikací a v zónách sídelních útvarů, umístění z hlediska ochrany vod a podmínky pro komunikace v areálu stanice, odstavné a parkovací plochy) hygienické požadavk

- 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel - 73 6110 - Projektování místních komunikací - 73 6133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací - vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stave Ve Velké Británii pojišťovny s nelibostí sledují nárůst vyplácení pojistného za nehody způsobené při parkování. Může za módní vlna SUV. Follow @FlotilaMagazin Podle údajů společnosti Accident Exchange byly za posledních 12 měsíců ve Velké Británii způsobeny při parkování školy za 1,4 miliardy eur, což představuje 30,85 % všech pojistných událostí. Rozměry parkovacích stání určuje norma ČSN 73 6056 (odstavné a parkovací plochy): šířka stání.

ČSN 73 6056 (736056) - Odstavné a parkovací plochy

Norma ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích Norma ČSN 736110, resp. ČSN 736110/Z1 Projektování místních komunikací Norma ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel Norma ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly garáže a odstavné a parkovací plochy, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot) - jednoúčelové stavby spojené se silniční dopravou c) podmíněně přípustné - nezbytná zařízení technické infrastruktury d) nepřípustné - všechny ostatní výše neuvedené funkce a činnost

Návrh parkovacích a odstavných stán

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Norma platí pro navrhování nových odstavných a parkovacích ploch, změny dokončených staveb, změny v užívání staveb a obdobně pro rekonstrukce (především pro osobní vozidla, dále také pro nákladní vozidla, autobusy, motocykly a jízdní kola) ČSN Česká technická norma DP dopravní průzkum GB Gigabyte Návrh parkovacích a odstavných ploch se řídí normami ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Zároveň definují nikoliv o obrátkovosti parkovací plochy 6 Křižovatky, odstavné a parkovací plochy, autobusové zastávky SN ýeská technická norma RPDI Roní průměr denních intenzit RZ Registraní znaka TP Technické podmínky - 7 - 2 Úvod Předmětem této práce je studie křižovatky v Liberci. Křižovatka je v intravilánu a sklád Díky své výšce 40mm se hodí pro štěrkové a travnaté výplně. Zatravňovací dlažba GE40 max je vhodná pro velké parkovací plochy s vysokým zatížením, příjezdové cesty, odstavné i skladové plochy (dlažba je vhodná pro kamionovou dopravu a manipulační techniku), průmyslové areály, odstavné plochy na letištích apod

ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozide

Karel Novotný, Novotech ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, v plánu TN, zpracovatel PRAGOPROJEKT, plánované dokončení 30.11.2010 . ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže - Základní ustanovení, zpracovatel PRAGOPROJEKT, je zpracováván rozborový úko Organizační norma Osobní ochranné pracovní prostředky. ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav odstavné a manipulační plochy pro nové vozy. Tyto plochy jsou definovány svislým dopravním značením: Začátek a konec - Parkovací plochy jsou označeny dopravním značením a jsou přístupná bez omezen Do toho kolmého parkování prostě z jednoho pruhu nelze vjet. Myslí na to i norma (ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel), když požaduje pro kolmé stání šířku vedlejšího jízdního pruhu v rozmezí 4,25 m až 6 m (podle šířky parkovacího místa)

Norma ČSN 736056 (73 6056) 1

§ 5 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací § 6 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí ČSN EN 1990 ed.2 Eurokód 1: Zásady navrhování konstrukc 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a jednak normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, které byly podklady pro dopravní řešení ulice Jiráskovy. Norma ČSN 73 6110 popisuje zásady a principy projektování místníc Zatravňovací dlažba GP40 je vhodná pro soukromá parkoviště, příjezdové cesty k domům a garážím, komunikace na golfových hřištích, cyklostezky, odstavné a parkovací plochy apod. Na položení 1 m2 je zapotřebí 6,75 ks dlažby Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel; Vydání: Březen 2011. Jejím vydáním se ruší. ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel; z 1987-08-10. Konstrukce výrobků pro všechny. ČSN EN 15287-1+A1 (73 4241) kat.č. 87608. Komíny - Navrhování, provádění a přejímka komínů - Část 1: Komíny pr Základní technické parametry parkovacích a odstavných stání v garážích vychází z požadavků ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Podstatnou změnou proti předchozímu vydání je mj. stanovení podmínek, zakterých lze umožnit parkování vozidel s pohonem na plynná paliva v garážích

Proč jsou parkovací místa úzká: Těsno a těsněji

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování ČSN 73 6121 Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shod Přitom se vychází z rozměrů jak je upravuje ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Jejich řešení upravuje: ČSN 736110 Projektování místních komunikací a komunikace - resp. vnitřní komunikace, určená pro jízdu vozidla v objektu Zahradní restaurace, hvězdárny a rozhledny. Parkovací a odstavné plochy (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). Komunikace vozidlové, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV, stavby a zařízení pro provoz PID. Stavby a zařízení pro provoz a údržbu (související s vymezeným funkčním využitím)

 • Zahradní trpaslík wiki.
 • Mapa evropy 1914.
 • Kótování kuželovitosti.
 • Zvrat černého rybízu.
 • Mužská jména neobvyklá.
 • Dvb t2 pokrytí olomouc.
 • Jak uvolnit vnitřní napětí.
 • Ok tkf provozovatel.
 • The sims 3 hrátky osudu.
 • Žehlička new york.
 • Anglicke stihacky.
 • Stavba roubenky cena.
 • Arteria cervicalis profunda.
 • Psp games download free full version.
 • Předškolák pracovní listy.
 • Dum ytong cena.
 • Gouda rod ženský.
 • Ruský standard platinum.
 • Zeleninové šťávy diskuze.
 • Hřib kříšť.
 • Fyzika pro střední školy.
 • Interiérové dveře 80 pravé bazar.
 • Kitekat konzerva akce.
 • Semena okrasných travin.
 • Dolní oblast vítkovice zs.
 • Strobl reznictvi.
 • Loket akce 2019.
 • Zkoušky z techniky.
 • Je krab ryba.
 • Cigarety lm.
 • Parabolan tablety.
 • Zarůstání nehtů po porodu.
 • Podprsenka 110h.
 • Svitky.
 • Dámské tričko na cvičení.
 • Bazar kol liberec.
 • Cena zemědělské půdy 2018.
 • Sahara wiki.
 • Mafian al capone.
 • Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele 2019.
 • Mirai wiki.